Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva