Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ljutomer - po skrajšanem postopku

Predpisi, na katere predpis vpliva