Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva