Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva