Sklep k soglasju k spremembam in dopolnitvam cenika storitev v ŠIC Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva