Odlok o spremembah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za razširitev gramoznice Babinci

Predpisi, na katere predpis vpliva