Odlok o občinskem lokacijskem načrtu razširitve gramoznice Babinci

Predpisi, na katere predpis vpliva