Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Ljutomer, izdelan s strani ksp Ljutomer d.o.o. (Sklep št. 340)

Predpisi, na katere predpis vpliva