Sklep št. 335 o novi ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Ljutomer za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva