Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev poslovno proizvodne cone v Ljutomeru (OPPN Krka)