Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta športnorekreacijskega centra