Sklep o popravku sklepa št. 219 o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Ljutomer za leto 2008 (Sklep št. 244)

Predpisi, na katere predpis vpliva