Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta stanovanjske soseske S-3 v Ljutomeru