Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«