Sklep o dopolnitvi sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 140