Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Ljutomer