Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru

Predpisi, na katere predpis vpliva