Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo: Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve

21. 11. 2022 151