Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN SD 1

2. 4. 2014 2