Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru

27. 2. 2017 14