Sklep št. 343 o oblikovanju najemnin za zemljišča v lasti Občine Ljutomer za leto 2009